Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administrator danych

   

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my” lub „pracodawca”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Leroy - Merlin Polska sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
  • poprzez e-mail na adres: rekrutacja@leroymerlin.pl

   

 2. Inspektor Ochrony Danych

   

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Leroy - Merlin Polska sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
  • przez e-mail: ochronadanych@leroymerlin.pl

   

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

   

  Cele przetwarzania danych Podstawy prawne przetwarzania danych

  Przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w tym ocena Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikujesz, oraz wybór odpowiedniej osoby do pracy u nas.

   

  Jeśli aplikujesz na stanowisko: doradca klienta, kasjer, projektant, logistyk, to w powyższym celu dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych. Oznacza to, że będziemy w sposób automatyczny dokonywać oceny i prognozy efektów Twojej pracy i Twoich postaw w pracy. Profilowanie będziemy przeprowadzać na podstawie Twoich odpowiedzi na pytania w badaniu rekrutacyjnym. Profilowanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać. Więcej informacji o profilowaniu znajdziesz w pkt 4 poniżej.

  • Nasz obowiązek prawny wynikający z art. 221 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy – w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych (podstawa prawna z RODO: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia umowy o pracę z Tobą – zakresie informacji o Twoim wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (podstawa prawna z RODO: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Twoja zgoda – w zakresie dodatkowych informacji, które przekażesz w swoim CV (podstawa prawna z RODO: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes związany z prowadzeniem rekrutacji, w tym sprawdzeniem Twoich umiejętności, zdolności i kwalifikacji do pracy u nas – w zakresie innych informacji zebranych podczas rekrutacji, w tym Twoich odpowiedzi na pytania w badaniu rekrutacyjnym oraz na rozmowach rekrutacyjnych (podstawa prawna z RODO: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych Twoja zgoda (podstawa prawna z RODO: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  Obrona przed ewentualnymi roszczeniami Nasz prawnie uzasadniony interes związany z możliwością obrony przed roszczeniami (podstawa prawna z RODO: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   

 4. Profilowanie

   

  Jeśli aplikujesz na stanowisko doradcy klienta, kasjera, projektanta lub logistyka, to będziemy dokonywać profilowania Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji, w tym weryfikacji i oceny Twoich umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na tym stanowisku.

   

  Profilowanie będziemy przeprowadzać na podstawie Twoich odpowiedzi na pytania w badaniu rekrutacyjnym. W badaniu sprawdzamy takie umiejętności, zdolności i postawy jak solidność, zespołowość, pewność siebie, elastyczność, entuzjazm co do pracy z klientami, motywacja do pracy u nas.

   

  Profilowanie pomoże naszym rekruterom w ocenie, czy masz odpowiednie umiejętności, zdolności i postawy potrzebne do pracy na stanowisku doradcy klienta, kasjera, projektanta lub logistyka.

   

  Twoje odpowiedzi na pytania oraz inne informacje przekazane przez Ciebie w aplikacji przeanalizuje nasz rekruter.

   

 5. Okres przechowywania danych osobowych

   

  Twoje dane osobowe zgromadzone w ramach obecnego procesu rekrutacji będą przechowywane przez 6 miesięcy po zakończenia procesu rekrutacji.

   

  Jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, to będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od złożenia aplikacji.

   

 6. Odbiorcy danych osobowych

   

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

   

  • eRecruitment Solutions sp. z o.o. – ten podmiot dostarcza nam system służący do rekrutacji;
  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy.

   

  Te podmioty przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

   

 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

   

  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

   

  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie;
  • prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

   

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej).

   

  Prawo sprzeciwu

  W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

  Po zgłoszeniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   

  Prawo wycofania zgody

  Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: ochronadanych@leroymerlin.pl

   

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 8. Obowiązek podania danych

   

  Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.